Low water levels in the big Dutch rivers

Commissie waterverdeling woensdag bijeen voor overleg maatregelen laagwater | NU

De commissie bekijkt welke maatregelen nodig zijn om heel Nederland van voldoende zoet water te blijven voorzien. Vanuit de Rijn, Waal en IJssel krijgt een groot deel van Nederland via stuwen, sluizen en pompen water in kleinere watergangen. De LCW komt in actie bij uitzonderlijk lage waterstanden en adviseert Rijkswaterstaat over de verdeling van het beschikbare water. In de Waterwet is geregeld wie bij grote droogte het eerst water krijgt en wie moet wachten. In die verdringingsreeks staat dat de veiligheid van dijken en waterkeringen en het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur boven alles gaan. Daarna volgen de drinkwater- en energievoorzieningen, waarna de beregening van gewassen de derde positie binnen de verdringingsreeks innemen. De reeks wordt afgesloten met de belangen van de scheepvaart, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. Verzilting Verdelen van het water is ook nodig om te voorkomen dat er te veel zout water vanuit riviermondingen het land instroomt. Verzilting is met name een probleem voor de drinkwatervoorziening en voor de landbouw. Het tegengaan van verziliting is met name in het westen van het land belangrijk. Daar komt altijd zout kwelwater naar boven en dat moet met zoet water worden weggespoeld. Op die manier kunnen tuinbouwbedrijven in het Westland gebruik blijven maken van zoet water. Als...

  • nu.nl
Read the full article